Privacy statement

Versie: d.d. 25 september 2020

Artikel 1 – Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, onze medewerkers, kandidaten en onze opdrachtgevers. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Privacy?
– Prowurk neemt uw privacy serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
– Wij doen erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
– In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Prowurk in deze een zogenaamde
– Wie zijn wij? Prowurk Dokkum en Prowurk ’t Fean
– Gevestigd aan Prowurk Dokkum Rondweg Noord 60, 9101AE te Dokkum
– Gevestigd aan Prowurk ’t Fean Badlaan 5, 9231AZ te Surhuisterveen

Artikel 2 – Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Van u als websitebezoeker:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Persoonsgegevens die u verstrekt bij het uploaden van uw cv
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

Artikel 3 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Minderjarigen
– Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ouders of voogd toestemming hebben gegeven. Prowurk kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan
– Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@prowurk.nl Wij zullen deze informatie onmiddellijk verwijderen.
Artikel 4 – Waarom en hoe lang we gegevens nodig hebben
Prowurk verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
– Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids-) overeenkomst met u;
– U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U nieuwsberichten en/of White papers te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld;
– U te contacten om de door u geplaatste vacature door te nemen en u in het vervolg te informeren over mogelijke kandidaten;
– U op de hoogte te houden van interessante vacatures, naar aanleiding van het open sollicitatieformulier;
– U te kunnen beoordelen, wanneer u solliciteert op een functie binnen Prowurk, en u vervolgens op de hoogte te brengen van onze bevindingen;
– U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
– Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw

Hoe lang we gegevens bewaren
– Prowurk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval? Neem dan contact op via: Info@prowurk.nl
Artikel 5 – Delen met anderen
Geen verkoop!
– Prowurk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
– Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 6 – Bewaartermijnen
– Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van dit statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.
– Prowurk bewaart jouw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na inschrijving. Indien een kopie van jouw identiteitsbewijs is gemaakt bij jouw inschrijving, dan bewaart Prowurk dit afschrift, totdat dit niet meer noodzakelijk is. Prowurk vernietigt het afschrift in elk geval uiterlijk vier weken nadat het afschrift in de administratie van Prowurk is opgenomen, tenzij je met Prowurk een arbeidsovereenkomst bent aan gegaan in die periode van vier weken
– Op het moment dat jij aan Prowurk mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert Prowurk op dat moment al jouw persoonsgegevens uit haar systeem
– Als er tussen jou en Prowurk een arbeidsovereenkomst (of andersoortige betrekking) tot stand is gekomen en deze is geëindigd, zal Prowurk jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op Prowurk een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw rechten
– U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
– Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Prowurk hebben, stuur dan een verzoek naar Info@prowurk.nl
– Prowurk wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Prowurk u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Artikel 8 – Beveiliging persoonsgegevens
Waar wordt het opgeslagen?
– Alle persoonsgegevens die wij binnenkrijgen genoemd, in Artikel 2, worden dan wel handmatig als automatisch verwerkt in ons CRM systeem, Salesforce.
– Voor de privacy verklaring en reglementen van Salesforce kunt u terecht op de volgende pagina: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/

Artikel 9 – Beveiliging en Versie
Wij nemen het echt serieus!
– Prowurk neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan- wijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via Info@prowurk.nl