Video: werknemers Prowurk ontvangen kerstpakket via drive-through in Quatrebras

Vanaf 12.00 uur konden de werknemers met hun auto het terrein op rijden. Daar kregen ze op afstand hun pakket overhandigd en was er tevens tijd voor een kort babbeltje. Zo was er in deze coronatijd toch nog even ruimte voor persoonlijk contact, aldus vestigingsmanager Rienk Prins van het ProWurk-kantoor in Dokkum.

“Eins alle minsken dy’t wy oan it wurk ha, sprekke we yn it foar”, volgens Prins. “Wy wolle ús minsken ek echt kenne. We wolle dat se witte foar wa’t se oan it wurk binne. Dêrom fine wy sa’n momint foar it krystpakket ek hiel wichtich.”